Máté evangéliumának 15. fejezete

Mt. 15, 1-20. Emberi rendelések elvetése

„Akkor írástudók és farizeusok jőnek vala Jézushoz, Jeruzsálemből, mondván: Miért hágják át a te tanítványaid a vének rendeléseit? Mert nem mossák meg a kezeiket, mikor enni akarnak.” A legrégibb Isteni parancsolat kedvéért: mert ők törvényes szellemek, és tudják, hogy az emberi rendelések követése Isten törvényének megszegése.
„Ti meg miért hágjátok át az Isten parancsolatját a ti rendeléseitek által? Mert Isten parancsolta ezt, mondván: Tiszteld atyádat és anyádat, és: A ki atyját vagy anyját szidalmazza, halállal lakoljon. Ti pedig ezt mondjátok: a ki atyjának vagy anyjának ezt mondja: Templomi ajándék az, a mivel megsegíthetlek, az olyan akár ne is tisztelje az ő atyját vagy anyját.”
A vének parancsolata alapján felmentik magukat az isteni parancsolat betartása, vagyis a szülőkről való gondoskodás alól. Megfosztják a szülőket a szükségestől, hogy nekik fölöslegük legyen.

„És erőtlenné tettétek az Isten parancsolatját ti rendeléseitek által.” Minden palánta, melyet nem a mennyei Atya ültetett, kiszaggattatik. Mindazok a formák és dogmák, melyek ellenkeznek a természet törvényével, zavarják az életet, megölik a szellemet, és gátolják a haladást, mint burjánzó kúszónövények az igazi vallásosság fáján, amit rosszakaratú kertészek oltottak bele, de mint kártevő gazt a szellemi korszak folyamán le fognak nyesni.
Minden, ami a vallásosság köpönyege alatt világuralomhoz, fényhez, címhez és papi hivatalokhoz tapad, az emberi becsvágy műve, s elpusztul az idők folyamán.

„Nem az fertőzteti meg az embert, a mi a szájon bemegy, hanem a mi kijön a szájból, az fertőzteti meg az embert…minden, a mi a szájon bemegy, a gyomorba jut, és az árnyékszékbe vettetik. A mik pedig a szájból jőnek ki, a szívből származnak, és azok fertőztetik meg az embert. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanubizonyságok, káromlások. Tehát a mosatlan kézzel való evés nem fertőzteti meg az embert.

Mt. 15, 21-28. A kananeus asszony meghallgattatik

A kananeusi asszonyról kiderül, hogy nem zsidó, hanem pogány. Érdekes, hogy ez az asszony mégis azt mondja Jézusnak: „Uram Dávidnak fia” tehát tudja, hogy ki Jézus Krisztus. Sőt, nemcsak tudja, hanem el is fogadja. Mit jelent az, hogy Dávidnak fia? Tudja, hogy Ő a Messiás, akit a zsidók várnak, és hiszi is, hogy csak Ő tud a lányán segíteni, aki „ördögtől gonoszul gyötörtetik”.
Szokatlan, ahogy Jézus Krisztus reagál az asszony kérésére. „Nem küldettem, csak az Izráel házának elveszett juhaihoz”. Az asszony odaérve leborul Jézus elé: „Uram, légy segítségül nékem.” Jézus válasza rendkívül meglepő lehet, ha figyelembe vesszük, hogyan válaszolt a római százados kérésére: „Elmegyek és meggyógyítom őt.”
Jézus valóban a választott néphez küldetett, ezzel együtt azonban az egész emberiség megváltásáért küzdött, nemcsak a zsidókért. Jézus tehát kiprovokálta az asszonyból ezt a szokatlanul nagy és erős hitet.
Jézus Krisztus megnyilvánulásaiból számtalanszor kiderül, hogy belelát a gondolatokba, érzésekbe, így mindig tudja, kivel áll szemben, még akkor is, ha a másik nem szól semmit. Miután Dávid fiaként szólítja meg Őt, Jézus számára egyértelmű, hogy ez az asszony nemcsak tudja, hanem hiszi is, hogy ő a Messiás.
Jézus első reakciója nem lenne összeegyeztethető azzal az egyéniséggel, amilyennek Őt a Biblia többi részéből megismertük, hacsak el nem gondolkodik az ember, hogy Jézus mindent okkal tesz, nem véletlenszerűen, így ennek is megvolt az oka. Részben az, hogy kihozza az asszonyból azt a hitet, amit a példabeszédből megismertünk, másrészt pedig szembeállítja őt és a hozzáállását a választott néppel, és annak viselkedésével.

Azért te éhes emberiség, amelynek nincs megadva, hogy dúsan megrakott asztalok mellett jóllakhasson az Isten és a természettudományok tele tálaiból, legyen meg neked a saját akaratod szerint. Találd meg az általad megbecsült morzsákban az ízletes falatokat. Fogadd el, és vonzz magadhoz azokat az adományokat, melyet az új kinyilatkozások korában neked nyújtanak, és nem fogsz többé éhezni, szomjazni, képzelt élvezetekre, áltudásra, álszenteskedésre, képzelt mennyekre és hamis üdvösségre vágyni.
Meg fog gyógyulni a lelked, mert az új kinyilatkozásból merített spiritiszta tudomány segítségével rá tudod majd vezetni az igazi létének értelmére. Akkor dicsőíteni fogod Istent a szeretet-adományaiért, a szellemek, a világok, és az erők Istenét, aki az egész mindenségnek egyetlen Istene, a mi Atyánk.

Mt. 15, 29-31. Betegek gyógyulása

Jézus Krisztus nem hagyja figyelmen kívül azt, aki hozzá fordul, és kér. Semmi sincs ok nélkül, mindennek megvan a maga oka. Jézus itt sorozatban tesz messiási csodákat, némákat, csonkákat, vakokat gyógyít. És akik meggyógyulnak, dicsőítik Izrael Istenét.

Mt. 15, 32-39. Négyezer férfi jól tartása

Már ötezer férfit vendégel meg Jézus. Megismétli, vagyis megerősíti, hogy ő erre bármikor képes, ez nem véletlen, vagy tévedés, ez bizonyosság. (100%)

/Forrás: Jézus Által az Atyához/

0 Hozzászólás. Küldj egy hozzászólást vagy egy trackback-et.

 
Hozzászólás: