Keresztény Karma

Hét csakra illetve tudatközpont látja el az emberi testet isteni, illetve éterenergiával. Minden csakra egy-egy etikai, erkölcsi minőséget képvisel. Rend, akarat, bölcsesség, komolyság, türelem, szeretet, irgalmasság. Ezek az isteni élet hét alaperői.

Ezeknek az energia vagy tudatközpontoknak az a feladatuk, hogy az életerőt számtalan szerteágazó pályáján, az idegeken keresztül a test valamennyi szervéhez eljuttassák. Minden központ egy meghatározott területet lát el szellemi energiával. Így aztán minden sejt kapcsolatban van valamelyik tudatközponttal, melytől a szellemi energiát kapja.

Egészségesek vagyunk, ha szabadon minden akadály nélkül áramlik a szellemi erő, bőséges energiával ellátva a szervezetünk minden részét.

A fluidok, mint energiák az érzések, érzületek, gondolatok, indulatok, összessége, öntevékeny lények. Tulajdonságuk szerint lehetnek pozitívak és negatívak.

A pozitív; az isteni törvényekhez, elvárásokhoz igazodó fluidok / az öröm, a szeretet, hála, stb./ az energiák áramlását segítik, előmozdítják. A szervezetünket élénkítik, frissíti, aktiválják, az immunrendszerünket erősítik.

A negatív az isteni törvényekkel, elvárásokkal ellentétese fluidok / a harag, destruktív érzések, gondolatok stb./ az energiák áramlását leblokkolják, akadályozzák, leárnyékolják. Az energia hiány a szerveinkben betegséget okoz. Így alakulnak ki a betegségek.

A gyógyítás alakalmával, az Atya energiájával a szervezetünket megtisztítja a negatív, leárnyékoló fluidoktól és így újra energiához jutnak a szerveink. Ha ott folytatjuk, ahol abbahagytuk, akkor azokkal a negatív szokásainkkal, tulajdonságainkkal újra visszapakoljuk a betegségeinket

Karma törvényének a lényege:

Minden cselekedetünknek következménye van. A jó cselekedeteinknek: jó, a rossz cselekedetünknek: rossz, negatív következménye van, amit mindannyiunknak le kell dolgozni. Minden szenvedésnek, nyomorúságnak oka a bűn. Minden negatív gondolat, beszéd, cselekedet, és mulasztás, ami saját magunk vagy mások ellen irányul, valamint az Isten törvényeinek a megsértése karmát von maga után.

A negatív cselekedeteink karmáinak nagyobb részét még abban az aktuális életünkbe le kell dolgozni. Ez a karma őreinek a döntésén múlik. Ők komoly mérlegelés alapján, döntik el, mi az, ami meghaladná a teherbíró képességünket, azok egy következő életünkre tevődnek át. Minél alacsonyabb szinten élünk annál több negatív karma tevődik át ilyen módon egy következő életünkre. Minél magasabb szintről születünk le annál kevesebb a hozott karma, sőt egy bizonyos színtől, már az azonnali karma oldás kegyelmében élünk, vagyis minden rossz cselekedetünk következményét meg kell tapasztalnunk, még abban az életünkben.

A karmának mindig kettős funkciója van: a tanítás és a kiegyenlítés.

Tanító, hogy szembesítsen a hibáinkkal, hogy fölismerjük, elforduljunk az Istennek nem tetsző, törvényszegő, negatív tulajdonságainktól, és így azokat a bűnrendezés szabályai szerint le tudjuk rendezni Istennel.

A léleknek ahhoz, hogy belássa a helytelen cselekedeteinek a következményeit, a saját bőrén kell azokat megtapasztalni, csakis így tudatosodik benne, hogy ez az, amit már többé nem érdemes elkövetni, ha nem akar ismét szembesülni vele.

Ezeknek a szenvedéseknek a pozitív hatásai a felismerések és az Istennek tetsző bűnrendezések, bocsánatkérések hozzák meg a kiegyenlítődést az igazság törvényével. A törvény megsértése, átlépése karmát von maga után Senkit, nem bánthatok meg, illetve az Istentörvényét nem rúghatom föl következmények nélkül, így egyenlítődik ki az igazság törvénye.

Van tiszta karma, amikor egy-egy súlyosabb, mások kárára, sérelmére elkövetett vétkünket az egyben meg kell élnünk. Ilyen a gyilkosság, ezen kívül, az egyedi elbírálások szerinti súlyos vétkek. Vannak a kevésbé súlyos vétkek, amik átválthatók betegségekre, balesetekre, egyéb helyzetekre.

Van fűzött karma, amikor az életvitelem, szemléletbeli tévedése, torzulása miatt rosszirányba haladok, a kevésbé súlyos vétkek, átválthatók betegségekre, balesetekre, egyéb helyzetekre.

Az azonnali karma oldás kegyelmében élők, a negatív cselekedeteiknek egyértelművé válását követően, az értük járó figyelmeztetéseket illetve karmákat, meg is tapasztalják rövid időn belül, hogy vissza tudjon következtetni, mit is hibáztak, illetve mit csináltak rosszul?

Ezek a főbb szempontok, irányelvek, de a karma törvénye a gyakorlatban ettől sokkal bonyolultabb, összetettebb, mint ahogy az élet is az. Típus törvényszegéseknél sincs két azonos indíttatású, szándékú, hozzáállású eset sem, így a megítélés is, a fenti irányelvek figyelembevételével, személyre szabottak.

A legfontosabb az, hogy minden betegség valamilyen negatív cselekedetünknek a következménye. Helytelen gondolat, cselekedet, érzések érzületek összessége, vagyis karma.

Azt mindenesetre elmondhatjuk, hogy az, ami velünk megtörténik sohasem a véletlen műve, a peché, a szerencséé, vagy embertársunk hibája, de távolról sem az Isten büntetése, csakis kizárólag a saját vetésünk termése

A karma törvénye és befolyásoló tényezői:

A szellem törvényszerűsége az, hogy gondolataink legyenek pozitívek vagy negatívak, előbb vagy utóbb hozzánk visszatérnek. Ha tiszta nemes érzéseket, gondolatokat sugározzunk ki magunkból, akkor ezek nem csak a címzettnél lépnek hatásban, hanem a visszatérésük után ránk, a feladóra is pozitív hatást gyakorolnak. A negatív gondolatok ugyan így hatnak. „Ami elhagyj a szánkat, visszahull a keblünkre.” A szív bőségéből beszél a száj Kibe mi lakik, milyen érzések gondolatok, szándékok vannak, a szerint pozitívan vagy negatívan gondolkodik, beszél, cselekszik, azokat a fluidokat vonzza magához.

Ezek szigorú és könyörtelen törvények, de nem megváltoztathatatlanok. A gondolkodás átalakításával megváltoztathatók. A pozitív gondolkodás és életmód a kulcsa a belső és külső, vagyis a lelki és testi egészségnek.

Az Istennek tetsző életvitelünkkel enyhíthetjük a karmáink súlyát, mértékét is.

Isten saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert, teremtő erővel áldotta meg. Az ember a maga teremtő képességével mélyen belenyúlhat a karma törvényének munkájában és hatalmas erővel, változtathat annak következményén. Vegyünk egy példát.

Van egy ember, aki olyan negatív tettet követ el, aminek fájdalmas és szomorú következményének kellene lennie. Ez az ember ettől fogva folyton tiszta és nemes érzéseket termel ki a lelkéből, amelyek közbe helyezkednek az elkövetett rossz tett és annak következménye /karmája/ közé, amit a kegyelem törvénye hagyott az ok és az okozat között. Ez által, hogy közbehelyezkednek, folyton távolabbra tolják az októl annak következményét, időt hagyván annak az embernek arra, hogy megerősödhessék, és elhordozó képessége megnövekedjék, és erőt vonnak el abból a negatív tettből, aminek szomorú és kárhozatos következményének kellene lenni. Az által, hogy erőt vonnak el belő, azt fokozatosan gyengíti úgy, hogy a következmény lassanként halványulni, szét mállani kezd, sőt lehet, hogy el is múlik. Ha nem is múlik el egészen de, aki ezt a következményt életre hívta, úgy jár vele, mint aki egy nagy vihartól fél, amely mennydörgéssel, villámlással és szélvésszel közelít, de amikorra már be kellene következni a szél, irányt változtat, elviszi a vihart és ő csak a hűvös szellőből, érez egy keveset. Íme a szellem teremtő képessége a következményekre milyen óriási hatást gyakorolt.

Igaz ez az ellenkező esetben is, amikor az ember a rossz tettnek elkövetése után sorozatosan rossz, helytelen és tisztátalan érzéseket és gondolatokat termel. Ezek a szellemvilágban a maguk fluidáris alakját fölveszik, és a már ott talált rosszal együtt folyton erősödnek, intenzitásuk növekedik és megtöltik hatóerővel a következményt /karmát/ is, amely beteljesülésre vár. Így annak eleven ereje megnagyobbodván, minden áron anyagiasodni kíván. Így a kárhozatos következményt a sorozatos rossz érzések, gondolatok és cselekedetek, közelebb hozzák időben, és sokkal súlyosabbá teszik, mint lett volna a közbeiktatott rosszak nélkül.

Ha azonban jó tettet, valami nemes igaz, jó cselekedetet vitt véghez az illető, akkor is ugyan ilyen folyamat megy végbe. Abban az esetben, ha ez után, folyton jó és még jobb érzéseket és gondolatokat termel, ezek felerősítik az első jócselekedetet és annak következményét, és közelebb hozzák időben az áldást, amelyet Isten tartogat a számára.

Ugyan úgy a jócselekedet után következő rosszak, felemésztik az eredeti jónak az erejét és elerőtlenítik a következményt úgy, hogy mire annak el kellene jönnie, az szétmállik, elmúlik, mint a szellő és hiába vár a szegény ember, aki talán számításból tett egyszer jót, hogy annak következményét learassa, mert azonnal elvette annak jutalmát.

Ti ismeritek a törvényt, tudjátok, mit kell tennetek. Reményetek csak úgy lehet, ha további okot nem szolgáltattok arra, hogy a torvénynek legyen rajtatok mit keresni, azaz ha tiszta és igaz érzéseket, gondolatokat termeltek, ki és ha magatokat nem tartjátok semminek, ami azt jelenti, hogy alázatosak vagytok és alárendelitek magatokat az Atya akaratának. /100%./

0 Hozzászólás. Küldj egy hozzászólást vagy egy trackback-et.

 
Hozzászólás: